ماه: ژانویه 2016

نتایج انتخابات هیات امنای دوم مشخص شد

انتخابات هیات امنای صندوق یاران صادق با مشارکت اعضای صندوق به صورت مجازی برگزار شد و «افشین حبیب الله»، «علی رستمخانی» و «محمدمهدی رنجبر» برای دوره شش ماهه آینده هیات امنا در مقام قبلی ابقا شدند. این انتخابات در دو مرحله برگزار شد. در مرحله اول، اعضای صندوق یاران صادق به پنج نامزد انتخابات به ترتیب نام خانوادگی «پیمان آسترکی»،

حفاظت شده: با انصراف یکی از نامزدها نتایج مرحله دوم مشخص شد.

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: انتخابات دومین دوره هیات امنا به مرحله دوم کشیده شد

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برگزاری انتخابات دومین دوره هیات امنا

انتخابات دومین دوره هیات امنای صندوق یاران صادق، پنجشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۴ برگزار خواهدشد. تا ساعتی دیگر، انتخابات دوره ی دوم هیات امنای صندوق یاران صادق، با کاندید شدن ۵عضو از اعضای این صندوق خیریه برگزار خواهد شد. سه عضو از این اعضای کاندید شده، از اعضای هیات امنای دوره پیشین هستند و دو عضو جدید هم در این دوره برای