روز: دسامبر 31, 2015

برگزاری انتخابات دومین دوره هیات امنا

انتخابات دومین دوره هیات امنای صندوق یاران صادق، پنجشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۴ برگزار خواهدشد. تا ساعتی دیگر، انتخابات دوره ی دوم هیات امنای صندوق یاران صادق، با کاندید شدن ۵عضو از اعضای این صندوق خیریه برگزار خواهد شد. سه عضو از این اعضای کاندید شده، از اعضای هیات امنای دوره پیشین هستند و دو عضو جدید هم در این دوره برای