روز: ژانویه 3, 2016

نتایج انتخابات هیات امنای دوم مشخص شد

انتخابات هیات امنای صندوق یاران صادق با مشارکت اعضای صندوق به صورت مجازی برگزار شد و «افشین حبیب الله»، «علی رستمخانی» و «محمدمهدی رنجبر» برای دوره شش ماهه آینده هیات امنا در مقام قبلی ابقا شدند. این انتخابات در دو مرحله برگزار شد. در مرحله اول، اعضای صندوق یاران صادق به پنج نامزد انتخابات به ترتیب نام خانوادگی «پیمان آسترکی»،

حفاظت شده: با انصراف یکی از نامزدها نتایج مرحله دوم مشخص شد.

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.