ماه: اکتبر 2015

اولین قدم برای تشکیل صندوق یاران صادق طی شد

اولین جلسه ی همفکری برای تشکیل یک صندوق حمایت از نیازمندان، جمعه ۱۶مرداد ۱۳۹۴ با حضور فیزیکی ۶ نفر و حضور مجازی چند عضو دیگر تشکیل شد. در جلسه ای که در تاریخ جمعه ۱۶مرداد ۱۳۹۴ در کافه تیامو گیشا با حضور فیزیکی ۶نفر و حضور مجازی چند عضو در گروه تلگرام (که همگی از دانش آموختگان دوره ششم دبیرستان امام صادق علیه