ماه: ژانویه 2016

وام کمک به اشتغال خانمی هنرمند

در سایه ی لطف خداوند متعال، صندوق یاران صادق توانست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان وام برای کمک به اشتغال خانمی هنرمند برای دوخت و فروش وسایل سیسمونی نوزاد پرداخت کند. این خانم که از خانواده ای آبرومند است و قبلا در رفاه نسبی زندگی کرده است و وضعیت معیشتی بدی نداشته است. حدود ۲سال است که شوهرش علی رغم تمام تلاش هایی