نتایج انتخابات هیات امنای دوم مشخص شد

نتایج انتخابات هیات امنای دوم مشخص شد
نتایج انتخابات هیات امنای دوم مشخص شد

انتخابات هیات امنای صندوق یاران صادق با مشارکت اعضای صندوق به صورت مجازی برگزار شد و «افشین حبیب الله»، «علی رستمخانی» و «محمدمهدی رنجبر» برای دوره شش ماهه آینده هیات امنا در مقام قبلی ابقا شدند.

این انتخابات در دو مرحله برگزار شد. در مرحله اول، اعضای صندوق یاران صادق به پنج نامزد انتخابات به ترتیب نام خانوادگی «پیمان آسترکی»، «افشین حبیب الله»، «علی رستمخانی»، «محمدمهدی رنجبر» و «مسعود کیهانفر» رای دادند تا سه نفر را به عنوان هیات امنا تعیین کنند.

«محمدمهدی رنجبر» در مرحله اول با رای اکثریت انتخاب شد اما آراء سه نامزد دیگر «پیمان استرکی»، «افشین حبیب الله» و «علی رستمخانی» برابر شد. لذا انتخابات به دور دوم کشیده شد تا اعضا در رای گیری مجدد، دو نامزد از این سه نامزد را به منتخب مرحله اول اضافه کنند.

در ساعات پایانی رای گیری مرحله دوم، پیمان استرکی از انتخابات انصراف داد تا «افشین حبیب الله» «علی رستمخانی» و «محمدمهدی رنجبر» برگزیدگان اعضا برای حضور در هیات امنای صندوق یاران صادق تا ابتدای تیر ۱۳۹۵ باشند.