برگزاری انتخابات دومین دوره هیات امنا

برگزاری انتخابات دومین دوره هیات امنا
برگزاری انتخابات دومین دوره هیات امنا

entekhabانتخابات دومین دوره هیات امنای صندوق یاران صادق، پنجشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۴ برگزار خواهدشد.

تا ساعتی دیگر، انتخابات دوره ی دوم هیات امنای صندوق یاران صادق، با کاندید شدن ۵عضو از اعضای این صندوق خیریه برگزار خواهد شد.

سه عضو از این اعضای کاندید شده، از اعضای هیات امنای دوره پیشین هستند و دو عضو جدید هم در این دوره برای خدمتگزاری در هیات امنای صندوق یاران صادق داوطلب شده اند.

انتخابات هیات امنای دوره دوم، از حدود ساعت ۲۰ پنجشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۴ آغاز خواهد شد و تا ۲۴ساعت مهلت رای گیری خواهد داشت.

در این انتخابات، فقط اعضای صندوق یاران که «فرم درخواست عضویت» را پر کرده اند و شماره ۵رقمی عضویت شان را دریافت کرده اند می توانند شرکت کنند.

خیرین عزیزی که تا این زمان عضویت شان انجام (یا تکمیل) نشده است، در طول این مهلت رای گیری ۲۴ساعته هم امکان پرکردن فرم عضویت و شرکت در رای گیری را خواهند داشت.